Boring Bar Holder

Hyundai Hit-18S CNC Lathe, (4) Boring Bar Tool Holders, Turret, 1.5 I. D. Tool

Hyundai Hit-18S CNC Lathe, (4) Boring Bar Tool Holders, Turret, 1.5 I. D. Tool
Hyundai Hit-18S CNC Lathe, (4) Boring Bar Tool Holders, Turret, 1.5 I. D. Tool
Hyundai Hit-18S CNC Lathe, (4) Boring Bar Tool Holders, Turret, 1.5 I. D. Tool
Hyundai Hit-18S CNC Lathe, (4) Boring Bar Tool Holders, Turret, 1.5 I. D. Tool
Hyundai Hit-18S CNC Lathe, (4) Boring Bar Tool Holders, Turret, 1.5 I. D. Tool
Hyundai Hit-18S CNC Lathe, (4) Boring Bar Tool Holders, Turret, 1.5 I. D. Tool
Hyundai Hit-18S CNC Lathe, (4) Boring Bar Tool Holders, Turret, 1.5 I. D. Tool
Hyundai Hit-18S CNC Lathe, (4) Boring Bar Tool Holders, Turret, 1.5 I. D. Tool

Hyundai Hit-18S CNC Lathe, (4) Boring Bar Tool Holders, Turret, 1.5 I. D. Tool
1.5 boring bar tool holder; I.
Hyundai Hit-18S CNC Lathe, (4) Boring Bar Tool Holders, Turret, 1.5 I. D. Tool