Boring Bar Holder

Sandvik Capto C5 Shank C5-pclnl-17090-12 Coolant Boring Bar Cnmg 12 04 08 Insert

Sandvik Capto C5 Shank C5-pclnl-17090-12 Coolant Boring Bar Cnmg 12 04 08 Insert
Sandvik Capto C5 Shank C5-pclnl-17090-12 Coolant Boring Bar Cnmg 12 04 08 Insert
Sandvik Capto C5 Shank C5-pclnl-17090-12 Coolant Boring Bar Cnmg 12 04 08 Insert
Sandvik Capto C5 Shank C5-pclnl-17090-12 Coolant Boring Bar Cnmg 12 04 08 Insert

Sandvik Capto C5 Shank C5-pclnl-17090-12 Coolant Boring Bar Cnmg 12 04 08 Insert

NEW CAPTO C5 CNMG TOOL HOLDER.


Sandvik Capto C5 Shank C5-pclnl-17090-12 Coolant Boring Bar Cnmg 12 04 08 Insert